เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ทำหน้าที่ให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตเทศบาล และทั่วไป จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างที่มีไฟฟ้าใช้3,1 88 ครัวเรือน เทศบาลมีหน้าที่และรับผิดชอบในการติดตั้งและซ่อมแซม รวมทั้งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้มีแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอยต่างๆปัจจุบันมีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล รวม 382 จุดการประปา

ในเขตเทศบาล มีการประปาเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างให้บริการครอบคลุม หมู่ 2,5 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง และหมู่ 8,9 ตำบลไผ่ท่โพ มีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 327 ครัวเรือน มีปริมาณการใช้น้ำ 164/ลบ.ม./วัน แหล่งผลิตน้ำดิบ (บ่อบาดาล) จำนวน 2 แห่ง ส่วนครัวเรือนที่เหลือนอกจากนี้ใช้ประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความ รับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน
0.01s. 0.50MB