ออนไลน์ 164 คน

เยี่ยมชม 85,327 คน

สภาพสังคม


การศึกษา

มีศูนย์เด็กเล็กซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 3 แห่ง คือ

โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ท่าโพและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจิก

มีโรงเรียนประถมในเขตเทศบาล จำนวน 6 แห่ง(สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐาน) คือ

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง โรงเรียนวัดวังจิกโรงเรียนวัดใหม่แสงมรกต
โรงเรียนวัดไผ่ท่าโพเหนือ โรงเรียนวัดไผ่ท่าโพใต้โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ

การสาธารณสุข

โรงพยาบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง(ขนาด 30เตียง)
โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพ 2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ท่าโพ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจิก
บุคคลากรทางการแพทย์ มีจำนวน 107 คน แยกเป็น

แพทย์ 3 คน พยาบาล 37 คน
ทันตแพทย์ 2 คน เภสัชกร 3 คน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ 62 คน

ด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

การให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน คนชรา คนไร้ที่พึ่ง คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูง สูงอายุ การสงเคราะห์เงินชรา การจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้พิการ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ 1 แห่ง คือ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ประทับช้าง
รถดับเพลิงของเทศบาล 1 คัน รถบรรทุกน้ำ 1 คันและสามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยดับเพลิงข้างเคียงตาม แผนป้องกันที่วางไว้ รวมทั้ง จัดให้มีโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เป็นประจำทุกปี

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สภาพสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล มีอากาศดี ไม่มีมลพิษ มีต้นไม้ ให้ความร่มรื่น มีแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง สามารถใช้ทำประโยชน์ได้ส่วนปริมาณขยะตามบ้านเรือนของประชาชน เทศบาลได้ทำการเก็บขนอยู่เป็นประจำแต่ก็ยังมีปัญหากี่ยวกับขยะต กค้าง เนื่องจากยังขาดกำลังคนและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการเก็บขนขยะเปลี่ยนภาษา