ออนไลน์ 220 คน

เยี่ยมชม 78,345 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคมในเขตเทศบาล

การเดินทางไปตัวจังหวัดพิจิตรการเดินทางไปอำเภออื่นหรือจังหวัด ต่างๆใช้ทางรถยนต์เป็นหลักโดยมี ถนนสายพิจิตร-โพธิ์ประทับช้าง ถนนสายพิจิตร –วังจิก (ทางหลวงจังหวัด1068) ผ่านและมีถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลภายในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้ เคียง เช่นถนนสายไผ่ท่าโพ-เนินสว่าง ถนนสายไผ่ท่าโพ-ดงเสือเหลือง การเดินทางจากเทศบาลไปพิจิตรเป็นระยะทาง 23 กิโลเมตร และจากเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ไปกรุเทพ เป็นระยะทางประมาณ 330 กิโลเมตร

การสือสารและการโทรคมนาคม
มีที่ทำการไปรษณีโทรเลข 1 แห่ง ชุมสายโทรศัพท์ 4 แห่ง
โทรศัพท์ส่วนบุคคล 500 เลขหมาย โทรศัพท์สาธารณะ 15 เลขหมาย

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

สวนสาธารณะ 1 แห่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ปริมาณ 13 ไร่ บริเวณศาลพระเจ้าเสือ มีต้นไม้ร่มรื่น อยู่ติดแม่น้ำยม เป็นลานกว้างเหมาะสำหรับประชาชนพักผ่อนหรือเล่นกีฬากลางแจ้งได้ และสวนสธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 2 ตำบลวังจิก เนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ มีลู่วิ่งและฐานออกกำลังกาย
สนามกีฬากิจจาธร (เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง) ตำบลวังจิก เป็นสถานที่ออกกำลังกาย มีสนาม และลู่วิ่งที่ได้มาตรฐาน ยิมเนเซี่ยมสำหรับกีฬาในร่ม


การไฟฟ้า

ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ทำหน้าที่ให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตเทศบาล และทั่วไป จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างที่มีไฟฟ้าใช้3,1 88 ครัวเรือน เทศบาลมีหน้าที่และรับผิดชอบในการติดตั้งและซ่อมแซม รวมทั้งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้มีแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอยต่างๆปัจจุบันมีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล รวม 382 จุด

การประปา

ในเขตเทศบาล มีการประปาเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างให้บริการครอบคลุม หมู่ 2,5 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง และหมู่ 8,9 ตำบลไผ่ท่โพ มีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 327 ครัวเรือน มีปริมาณการใช้น้ำ 164/ลบ.ม./วัน แหล่งผลิตน้ำดิบ (บ่อบาดาล) จำนวน 2 แห่ง ส่วนครัวเรือนที่เหลือนอกจากนี้ใช้ประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความ รับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน

เปลี่ยนภาษา