เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง
เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลโพธิ์ประทับช้าง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2535 อยู่ในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยผลของพระราชทานบัญญัติเปลี่ยนฐานะสุขาภิบาล เป็นเทศบาล (ทั่วประเทศ)พ.ศ.2542 ต่อมาได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบรวม องค์การบริหารส่วนตำบลวังจิกรวมพื้นที่เข้ากับเทศบาลตำบล โพธิ์ประทับช้าง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 ทำให้พื้นที่ในเขต เทศบาลรวมเป็น 42.81 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่2และหมู่5 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 1,3,4.5,8,9 ตำบลไผ่ท่าโพ และหมู่ที่1, 2 ,3 ,4 ,5 6, 7 ,8 ,9 ,10
ตำบลวังจิก


0.02s. 0.50MB