ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 85,263 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง

เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลโพธิ์ประทับช้าง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2535 อยู่ในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยผลของพระราชทานบัญญัติเปลี่ยนฐานะสุขาภิบาล เป็นเทศบาล (ทั่วประเทศ)พ.ศ.2542 ต่อมาได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบรวม องค์การบริหารส่วนตำบลวังจิกรวมพื้นที่เข้ากับเทศบาลตำบล โพธิ์ประทับช้าง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550


ที่ตั้งและอาณาเขต
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลรังนก อำเภอสามง่าม และตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธ์ประทับช้าง
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลไผ่ท่าโพ และตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบล โพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลไผ่รอบ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ในเขตเทศบาลมี ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและทำการเกษตร ซึ่งมีแม่น้ำยมไหลผ่านทำให้ประชาชน สามารถใช้น้ำทำการเกษตรเพาะปลูกพืชต่างๆ แต่ในฤดูฝนจะมีน้ำเหนือไหลลงมา ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้น ประชาชนที่มีบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ในที่ต่ำมักจะประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่เสมอ


ลักษณะภูมิอากาศ

อากาศโดยรวมของจังหวัดพิจิตรมีลักษณะร้อนขึ้น อุณหภูมิเฉลี่ย 30-35 องศาเซลเซียส


จำนวนประชากร

จำนวนประชากร สำรวจ ณ เดือนพฤษภาคม 55 มีจำนวนทั้งสิ้น 9,509คน แยกเป็น

ชาย 4,617 คนหญิง 4,829 คน

แยกตามอายุได้ดังนี้

เด็ก(ทารก-6ปี) 730 คน
เด็กโต(7-12ปี) 746 คน
วัยรุ่น(13-17ปี) 653 คน
ผู้ใหญ่(18-60ปี) 6,201 คน
คนชรา(60ปี) 1,347 คน

อาชีพ

โครงสร้างเศรษฐกิจและรายได้ของประชากร ประชากรในเขตเทศบาลประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมร้อยละ 40
รับจ้าง ร้อยละ 20
อุตสาหกรรม ร้อยละ 10
รับราชการร้อยละ10
พ่อค้า ร้อยละ 15
ธุรกิจส่วนตัวร้อยละ5

รายได้หลักของประชากรขึ้นยู่กับเกษตรกรรมเป็นหลัก

ประชากรในเขต เทศบาลมีอาชีพทำเกษตรเป็นหลัก ประชากรส่วนใหญ่มีที่นาและที่สวนเป็นของตนเองมีการใช้แรงงานคนแ ละเครื่องจักรมาช่วยในการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว ส้มโอ


การอุตสาหกรรม

ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ไม่มีโรงงานอุสาหกรรมการประกอบอาชีพอุสาหกรรมในเขต จะเป็นอุสาหกรรมน เช่น ทำที่นอน ผ้าห่มนวม ผลิตกรอบพระเครื่อง


การพาณิชกรรม / การบริการ

- มีร้านค้าประมาณ 95 ร้าน
- มีธุรกิจปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก 15 แห่ง ปั๊มหลอด 6 แห่ง ปั๊มชนิดถังลอย 9 แห่ง
- การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลมีศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ ตั้งอยู่หน้า อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
- การปศุสัตว์ ประชาชนส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภคผลผลิตทางการปศุสัตว์ ที่สำคัญ ได้แก่ ไก่พื้นบ้าน

เปลี่ยนภาษา