เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศยกเลิกการเรียกสำนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสาราชการอื่น115
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ132
คู่มือสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม)257
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ2562198
ระเบียบเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.2562163
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการำนวยการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง187
การมอบอำนาจ1171
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อราชการ1250

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB