เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ114
คู่มือสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม)236
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ2562179
ระเบียบเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.2562143
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการำนวยการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง175
การมอบอำนาจ1157
การขอข้อมูลข่าวสาร132
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อราชการ1230

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB