ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 85,307 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 พ.ย. 63รายงานการติดตามผลการดำเนินงานปี 2563 แชร์  
27 ต.ค. 63ผลคะแนนการประเมินประาิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563 แชร์  
2 ต.ค. 63รายงานผลการดำเนินการไตรมาส4พ.ศ.2563 แชร์  
29 พ.ย. 62การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ประจำปี 2562 ( 1 ตุลาตม 2561 – 30 กันยายน 2562) แชร์  
20 มิ.ย. 62รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของเทศบาล แชร์  
18 มิ.ย. 62รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (เม.ย.61-ก.ย.61) แชร์  
18 มิ.ย. 62รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61) แชร์  
3 ธ.ค. 61รายงานการประขุมประจำเดือน แชร์  
7 พ.ย. 61รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ แชร์  
2 พ.ย. 61รายการสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง  แชร์  
26 ต.ค. 61สรุปเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แชร์  
5 ก.ย. 61ผลคะแนนการประมเินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ แชร์  
5 มิ.ย. 61รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61) แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา