เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ประจำปี 2562 ( 1 ตุลาตม 2561 – 30 กันยายน 2562)130
รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของเทศบาล15
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (เม.ย.61-ก.ย.61)1128
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)185
รายงานการประขุมประจำเดือน1131
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ3157
รายการสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 3182
สรุปเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑191
ผลคะแนนการประมเินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๑1189
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61)1154

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB