เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (เม.ย.61-ก.ย.61)187
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)155
รายงานการประขุมประจำเดือน195
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ2117
รายการสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 2142
สรุปเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑163
ผลคะแนนการประมเินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๑1138
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61)1120

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB