เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (เม.ย.61-ก.ย.61)195
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)159
รายงานการประขุมประจำเดือน1105
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ2124
รายการสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 2150
สรุปเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑169
ผลคะแนนการประมเินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๑1160
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61)1125

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB