เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562164
รายงานงบการเงินรายไตรมาส (รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน) 1202
แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562177
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน งวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 25613101
งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 ก.ย. 25613140
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 25611131
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25611138
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 25611117
งบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25611128
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑)1142
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐2148
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐1134
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.1233
รายได้ของเทศบาล1178

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB