เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562168
รายงานงบการเงินรายไตรมาส (รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน) 1213
แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562180
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน งวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 25613115
งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 ก.ย. 25613148
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 25611137
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25611144
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 25611122
งบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25611134
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑)1148
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐2152
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐1139
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.1245
รายได้ของเทศบาล1183

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB