เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ซ่อมแซมถนนคสล.สายบ้านนายประมวล คล้ายผูก ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ1318 พ.ค. 63
สขร.เดือนเมษายน 2563247 พ.ค. 63
ถนนคสล.สายหลวงปู่โง่น ม.5 ต.วังจิก195 พ.ค. 63
ก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้าหนองดาน ม.4 ต.ไผ่ท่าโพ185 พ.ค. 63
ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจิก3120 เม.ย. 63
ดาดคอนกรีตบริเวณหน้าลานกีฬาหมู่ 5 ต.ไผ่ท่าโพ1820 เม.ย. 63
ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 9 ตำบลไผ่ท่าโพ3016 เม.ย. 63
ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 9 ตำบลไผ่ท่าโพ2716 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายม.8-ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ2614 เม.ย. 63
ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายม.8-ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ3514 เม.ย. 63
ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย2310 เม.ย. 63
รางระบายน้ำคสล.บ้านนายฉวี บัวดี ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ239 เม.ย. 63
ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง219 เม.ย. 63
สขร.เดือนมีนาคม 2563342 เม.ย. 63
ถนนคสล.ซอยอรุณทองประกายบ้านนายสุรสิทธิ์ พุ่มไพจิตร ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ2531 มี.ค. 63
ปรับปรุงถังกรองน้ำประปา หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง2731 มี.ค. 63
ปรับปรุงเสริมถนนลูกรังสายบ้านนางสมัย ม.9 ต.ไผ่ท่าโพ2823 มี.ค. 63
ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านนางทองใบ พุ่มพูล ม.9 ต.ไผ่ท่าโพ3023 มี.ค. 63
วางท่อระบายน้ำบ้านนางประทุม พุกอิ่ม ม. 9 ต.ไผ่ท่าโพ2623 มี.ค. 63
ปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านนายวีระ แตงเต็มวัน ม.1 ต.วังจิก2623 มี.ค. 63
ลำดับที่ 21-40 | 2/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB