เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ถนนคสล.ซอยอรุณทองประกายบ้านนายสุรสิทธิ์ พุ่มไพจิตร ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ231 มี.ค. 63
ปรับปรุงถังกรองน้ำประปา หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง231 มี.ค. 63
ปรับปรุงเสริมถนนลูกรังสายบ้านนางสมัย ม.9 ต.ไผ่ท่าโพ323 มี.ค. 63
ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านนางทองใบ พุ่มพูล ม.9 ต.ไผ่ท่าโพ323 มี.ค. 63
วางท่อระบายน้ำบ้านนางประทุม พุกอิ่ม ม. 9 ต.ไผ่ท่าโพ323 มี.ค. 63
ปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านนายวีระ แตงเต็มวัน ม.1 ต.วังจิก423 มี.ค. 63
ถนนคสล.สายบ้านนายถนอม ต่อมยิ้ม ม.4 ต.วังจิก320 มี.ค. 63
ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านนางบุญสม รูปเขียน ม.8 ต.วังจิก220 มี.ค. 63
ถนนคสล.สาววังจิก-วังเทโพ บ้านนางประทุม ม.3 ต.วังจิก420 มี.ค. 63
ซ่อมแซมถนนคสล.สายหนองพันจำถึงเขตตำบลเมืองเก่า ม.1 ต.วังจิก220 มี.ค. 63
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายพนังกั้นน้ำถึงคลองพิง ม.3 ต.วังจิก320 มี.ค. 63
ก่อสร้างถนนดินลูกรังสานนานายคร ม. 5 ต.วังจิก320 มี.ค. 63
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายสุทิน ประทุมโพธิ์ ม.10 ต.วังจิก420 มี.ค. 63
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกไปตำบลไผ่รอบ ม.10 ต.วังจิก620 มี.ค. 63
ซ่อมแซมถนนคสล.สายบ้าน ผอ.ภูริทัศ ม.5 ต.ไผ่ท่าโพ320 มี.ค. 63
ซ่อมแซมถนนคสล.สายซอยทวีสุข ม.9 ต.ไผ่ท่าโพ320 มี.ค. 63
ปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ 2 ตำบลวังจิก69 มี.ค. 63
ปรับปรุงถังกรองน้ำประปา หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง65 มี.ค. 63
ท่อลอดเหลี่ยนบริเวณคลองอีดูด ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ102 มี.ค. 63
ถนนคสล.สายห้วยตะพานไปบ้านโรงวัว ตำบลไผ่รอบ ม.4 ต.วังจิก92 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB