เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
โครงการอบรมความรู้โตไปไม่โกง111
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องมาตรการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ117
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องมาตรตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ118
รายงานการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน (เม.ย.2562 - ก.ย.2562)117
รายงานการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ต.ค.2561 - เม.ย. 2562)116
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน223
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน118
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายต่อต้้านการทุจริตภาคประชาสังคม119
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุทำงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริตภาคประชาสังคม117
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องช่องทางการประเมินของผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2563115
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องการบริหารงานด้วยความสุจริต123
แบบรายงานการรับทรัพย์สิน1107
คำสั่งเรื่อบมาตรการส่งเสิรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน1118
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน1102
โครงการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน1103
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต1181
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง1122
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2560-2564)1182
ประกาศใช้แผนติดตามและประเมินผลแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบครึ่งปีแรก)1228
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25601215

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB