เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบรายงานการรับทรัพย์สิน176
คำสั่งเรื่อบมาตรการส่งเสิรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน169
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน171
โครงการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน164
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต1149
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง176
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต1154
ประกาศใช้แผนติดตามและประเมินผลแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบครึ่งปีแรก)1197
แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)1243
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25601183
ประกาศเจตจำนงค์ เรื่องการบริหารงานด้วยความสุจริต156

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB