เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบรายงานการรับทรัพย์สิน192
คำสั่งเรื่อบมาตรการส่งเสิรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน1102
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน190
โครงการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน190
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต1168
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง193
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2560-2564)1171
ประกาศใช้แผนติดตามและประเมินผลแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบครึ่งปีแรก)1219
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25601200
ประกาศเจตจำนงค์ เรื่องการบริหารงานด้วยความสุจริต170

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB