เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
โครงการอบรมความรู้โตไปไม่โกง126
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องมาตรการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ132
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องมาตรตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ137
รายงานการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน (เม.ย.2562 - ก.ย.2562)130
รายงานการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ต.ค.2561 - เม.ย. 2562)127
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน2220
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน153
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายต่อต้้านการทุจริตภาคประชาสังคม132
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุทำงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริตภาคประชาสังคม130
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องช่องทางการประเมินของผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2563126
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องการบริหารงานด้วยความสุจริต138
แบบรายงานการรับทรัพย์สิน1115
คำสั่งเรื่อบมาตรการส่งเสิรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน1138
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน1115
โครงการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน1120
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต1189
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง1138
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2560-2564)1200
ประกาศใช้แผนติดตามและประเมินผลแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบครึ่งปีแรก)1245

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB