เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ 256411
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ 256412
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256412
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลโพธฺิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ 256413
ประกาศกำหนดจำนวนครั้งในการมาทำงานสายและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256413
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค ประจำปี 2562129
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563139
ประกาศกำหนดจำนวนครั้งในการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563127
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี128
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 131
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621149
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621125
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-25631124

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB