ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 85,323 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายวิจิตร ประกอบสุข

  ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง

  081-7401289

 • นางสาวพีร์รฐา ชูจิตรฐานุพงศ์

  รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง

  092-5916653



สำนักปลัด

 • นางกัญญา สิงหนารถ

  หัวหน้าสำนักปลัด

  ๐๙๒-๑๙๕๗๒๕๒

 • นางจิราพรรณ ศรีน้อย

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  085-6201211

 • นายชาตรี พรมมา

  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ

  087-7295826

 • นางสาวบุญญารัตน์ จันทร์บัว

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  089-5685007

 • สิบเอกนครินทร์ คลังเพ็ชร

  เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน

  086-0498871

 • นายวุฒิชัย แท่งทอง

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  096-9544196

 • นายพิทักษ์ พิลา

  นายท้ายเรือยนต์

  087-5247785

 • นางโสภา ชัยพงค์

  ลูกจ้างประจำ

  064-0457857

 • นางวลา เปลี่ยนเชื้อ

  ลูกจ้างประจำ

  086-9355679

 • นายประกาศ ศรีทอง

  ลูกจ้างประจำ

 • นายสายยันต์ รอดขาว

  พนักงานจ้างงานประปา

  087-7312711

 • นายสัญญา จันทะแสน

  พนักงานจ้างงานประปา

 • นายธนเสฏฐ์ ดีเกตุ

  พนักงานจ้างเหมา (พนักงานขับรถ)

 • นายอาสา พิลา

  พนักงานจ้างเหมา (ดับเพลิง)

 • นายวุฒิชัย จาถา

  พนักงานจ้างเหมา (ดับเพลิง)

 • นายสมภพ เพ็ญศรี

  พนักงานจ้างเหมา(ดับเพลิง)

 • นายกิตติพร ศรีทอง

  พนักงาจ้างเหมา(ดับเพลิง)

 • นายชาญชัย ภู่ชม

  พนักงานจ้างเหมา (ดับเพลิง)

 • นางสาวภัทรศิราภ์ สิงหนารถ

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายวิโรจน์ รอดอ่วม

  พนักงานจ้างเหมา

กองคลัง

 • นางสาวศิริรุ่ง บรรเทาทุกข์

  ผู้อำนวยการคลัง ระดับกลาง

  0645655399

 • นางสาวบุษยลักษ์ เจริญสุข

  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

  084-6210600

 • นางสาวดารารัตน์ บรรเจิดศิลป์

  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

  089-5622435

 • นางชุตินันต์ โกมาร

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  061-3295862

 • นางสาวมาลีภรณ์ คล้ายผูก

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  084-6192925

 • นางสาวนุชราพร สายเพิ่ม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  088-1595158

 • นางสาววนัญญา ภู่บุตร

  พนังกานจ้างเหมาบริการ

กองช่าง

 • นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง

  091-3837515

 • นายนพดล ต่อมยิ้ม

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายนิพนธ์ สิงหนารถ

  ลูกจ้างประจำ (ช่างไฟฟ้า)

 • นางสาวกัลณมาศ ฉลาดลบ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางสาวขวัญหทัย ชูจิตร

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายสัจจา มณีโชติ

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ช่างไฟฟ้า)

 • นายวัชระ การสำเนียง

  ผู้ช่วยวิศวกร

 • นางสาวณภัชชา ฉ่ำศรี

  พนักงานจ้างเหมา

กองการศึกษาฯ

 • นางลาวัลย์ อัตโตหิ

  ที่ปรึกษา

  089-460-0446

 • นางธนัญญาณ์ จุลบุตร

  ที่ปรึกษา

  095-506-4467

 • นายกิตติ เครือพับ

  นักทรัพยากรบุคคล

  082-406-1931

 • นางอัญชลี สดชื่น

  นักวิชาการศึกษา

  090-241-1697

 • นางสาวสุภาว์รัตน์ ศรีกูลธนากุล

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  095-534-5371

 • นางสาวศิริกัญญา สุขเกษม

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

  064-389-9586

 • นายสุภชัย โทวิวัฒนานนท์

  ครูสอนเด็กด้อยโอกาส

  098-496-1941

 • นายธีรพล เอี่ยมลาคิน

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

  062-917-5645

 • นางสาวชญานิศ ปรีดา

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

  095-641-5285

 • นางสาววัชราภรณ์ จุ้ยสกุล

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  098-615-6197

 • นายนิรุต แซ่จ๋์าว

  พนักงานจ้างเหมา

  083-621-2295

กองสาธารณสุขฯ

 • นายวรินทร โภชนะสมบัติ

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

  081-0442317

 • ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 • นายบุญทิ้ง ปรีดา

  ลูกจ้างประจำ

  091-7831477

 • นายสุทิน ศิริ

  ลูกจ้างประจำ

  083-1624639

 • นายประสิทธิ์ ปานเสน

  พนักงานจ้างทั่วไป

  094-7391195

 • นายกมล แพทอง

  พนักงานจ้าง

  061-2897401

 • นายนิพนธ์ ศรีอิ่ม

  พนักงานจ้าง

  094-4967090

 • นางสาวจามจุรี ศรีพนมมาศ

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายสายชล เหลืองเรือง

  พนักงานจ้างเหมา

กองวิชาการฯ

 • นายสุริยะ เขียวดอกน้อย

  นักวิเคราะห์นโยบายและแแผนปฏิบัติการ

 • นางสาวกมลมารดา ภัทรโชติกาญจนา

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นายศรัณย์ภัทร ตลังคดิลก

  พนักงานจ้างเหมาบริการ



เปลี่ยนภาษา