ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 57,580 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายปัญญา โทวิวัฒนานนท์

  ประธานสภาทต.โพธิ์ประทับช้าง

  085-5376049

 • นายสมยศ เอมใจ

  รองประธานสภาทต.โพธิ์ประทับช้าง

  081-9724004สมาชิกสภา

 • นายสมนึก สุขอยู่

  สมาชิกสภาเทศบาล

  087-2016700

 • นางสมทรง รัตนวิภาคกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล

  089-8596792

 • นายฝัน ผ่องแผ้ว

  สมาชิกสภาเทศบาล

  086-8849715

 • นายเดชา ม่วงจีน

  สมาชิกสภาเทศบาล

  061-3966188

 • นายวิชัย อิสรางกูล

  สมาชิกสภาเทศบาล

  081-5968138

 • นายณัฐวุติ เสรีทวีพัฒน์

  สมาชิกสภาเทศบาล

  097-3250149

 • นายไพศาล ก้อนเพ็ชร์

  สมาชิกสภาเทศบาล

  087-3192568เปลี่ยนภาษา