เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง48 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง รับสมัคร ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)1630 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง929 มิ.ย. 63
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูจ้างสอนรายวิชาภาษาไทย2323 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น368 เม.ย. 63
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 (เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้)7219 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒10212 ธ.ค. 62
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.25628218 พ.ย. 62
ระเบียบเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.25628418 พ.ย. 62
โครงการไข้เลือดออก 2562230 ส.ค. 62
โครงการชุมชนมีสุข สุนัขและแมว ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า2562530 ส.ค. 62
(ร่าง)เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์14424 มิ.ย. 62
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมหรือปล่อยสัตว์10724 มิ.ย. 62
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.........1306 มิ.ย. 62
งานวันเทศบาล ประจำปี 256223926 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ2707 ก.พ. 62
งานนมัสการหลวงพ่อเพชร29924 ม.ค. 62
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒29914 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ.256114018 ธ.ค. 61
เชิญชวนผู้เข้ารับบริการ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เข้าทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท.ประจำปี ๒๕๖๑35712 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB