เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 (เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้)5019 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒8012 ธ.ค. 62
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.25625918 พ.ย. 62
ระเบียบเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.25626218 พ.ย. 62
(ร่าง)เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์12124 มิ.ย. 62
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมหรือปล่อยสัตว์7724 มิ.ย. 62
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.........1066 มิ.ย. 62
งานวันเทศบาล ประจำปี 256217126 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ2337 ก.พ. 62
งานนมัสการหลวงพ่อเพชร25824 ม.ค. 62
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒24714 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ.256111818 ธ.ค. 61
เชิญชวนผู้เข้ารับบริการ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เข้าทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท.ประจำปี ๒๕๖๑32612 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ19719 ต.ค. 61
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 27817 ต.ค. 61
การแข่งขันเรือยาว "แชมป์ ชน แชมป์"51417 ต.ค. 61
เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ขอเชิญชม การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี3134 ต.ค. 61
เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งครูจ้างสอน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง3814 ต.ค. 61
โครงการถนนคนเดิน เพื่อตลาดชุมชนคนท้องถิ่น(Propratabchang Walking Street) 4214 ต.ค. 61
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 256123614 ส.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB