เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563115 ต.ค. 63
เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 (การเตรียมความพร้อม, ระเบียบการสอบ, ปฏิทินการสอบ)3521 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3918 ส.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง404 ส.ค. 63
แก้ไขประกาศ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (ภาค ก./ภาค ข.)2929 ก.ค. 63
เรียนเชิญร่วมบริจาคหนังสือในโครงการ "หนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"2424 ก.ค. 63
ระเบียบเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.25622024 ก.ค. 63
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) กำหนดวันเวลาฯ3224 ก.ค. 63
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)2724 ก.ค. 63
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง218 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง รับสมัคร ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)89330 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง3029 มิ.ย. 63
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูจ้างสอนรายวิชาภาษาไทย4723 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น518 เม.ย. 63
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 (เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้)9519 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒12212 ธ.ค. 62
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.256210218 พ.ย. 62
ระเบียบเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.256210218 พ.ย. 62
โครงการไข้เลือดออก 25621530 ส.ค. 62
โครงการชุมชนมีสุข สุนัขและแมว ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า25622030 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB