เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น228 เม.ย. 63
ความรู้เรื่องภาษีป้าย82 ก.พ. 63
สรุปสาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง82 ม.ค. 63
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 (เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้)6419 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒9512 ธ.ค. 62
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.25627318 พ.ย. 62
ระเบียบเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.25627718 พ.ย. 62
(ร่าง)เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์13624 มิ.ย. 62
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมหรือปล่อยสัตว์9924 มิ.ย. 62
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.........1236 มิ.ย. 62
งานวันเทศบาล ประจำปี 256220826 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ2577 ก.พ. 62
งานนมัสการหลวงพ่อเพชร28224 ม.ค. 62
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒28214 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ.256112918 ธ.ค. 61
เชิญชวนผู้เข้ารับบริการ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เข้าทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท.ประจำปี ๒๕๖๑34212 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ21819 ต.ค. 61
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 31517 ต.ค. 61
การแข่งขันเรือยาว "แชมป์ ชน แชมป์"55017 ต.ค. 61
เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ขอเชิญชม การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี3404 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB