เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น37 ส.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง94 ส.ค. 63
แก้ไขประกาศ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (ภาค ก./ภาค ข.)1429 ก.ค. 63
ระเบียบเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.25621024 ก.ค. 63
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) กำหนดวันเวลาฯ1724 ก.ค. 63
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)1824 ก.ค. 63
เรียนเชิญร่วมบริจาคหนังสือในโครงการ "หนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"924 ก.ค. 63
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง128 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง รับสมัคร ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)80330 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง1629 มิ.ย. 63
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูจ้างสอนรายวิชาภาษาไทย3323 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น408 เม.ย. 63
ความรู้เรื่องภาษีป้าย322 ก.พ. 63
สรุปสาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง362 ม.ค. 63
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 (เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้)7719 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒10912 ธ.ค. 62
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.25628818 พ.ย. 62
ระเบียบเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.25629018 พ.ย. 62
โครงการไข้เลือดออก 2562630 ส.ค. 62
โครงการชุมชนมีสุข สุนัขและแมว ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า25621130 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB