เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
เเผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
เเผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/2563อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ เดือน กรกฎาคม 2563ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/50 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB