ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 85,259 คน

ประกาศ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 เม.ย. 64ประกาศฯการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ. 2564 แชร์  
14 พ.ย. 62 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ. 2562 แชร์  
14 พ.ย. 62ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ. 2562 แชร์  
12 ต.ค. 62ประกาศฯการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (ฉบับที่2) แชร์  
16 มิ.ย. 62ประกาศฯ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
16 มิ.ย. 62 ประกาศฯ มาตรการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
15 มิ.ย. 62 ประกาศฯการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ. 2564 แชร์  
2 มี.ค. 61 ประกาศฯ การเรียกเก็ฐค่าธรรมเนียม การขอสำเนา หรือ ขอสำเนาทีมีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา