ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 85,353 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 พ.ย. 62คู่มือพนักงาน แชร์  
11 มิ.ย. 62พรบ.การกระจายอำนาจ แชร์  
11 มิ.ย. 62พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 แชร์  
10 มิ.ย. 62คู่มือพนักงาน แชร์  
30 ต.ค. 61ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ แชร์  
30 ต.ค. 61ระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แชร์  
19 ก.ย. 61การออกอนุบัญญัติเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย แชร์  
22 มิ.ย. 61พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา