ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 59,588 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 288 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
24 ก.พ. 64จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจิก หมู่ 9 ตำบลวังจิก ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 ก.พ. 64ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 ก.พ. 64ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจิกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ท่าโพ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 ก.พ. 64จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ท่าโพ หมู่ 4 ตำบลไผ่ท่าโพ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 ก.พ. 64ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
22 ก.พ. 64จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านบริเวณลานกีฬา ถึงบ้านนางน้อย เกตุเม้า หมู่ 5 ตำบลวังจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 ก.พ. 64ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยตะพาน-ศาลาหลวงปู่โง่น หมู่ 5 ตำบลวังจิก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 ก.พ. 64จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 ตำบลวังจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 ก.พ. 64จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านบริเวณลานกีฬา ถึงบ้านนางน้อย เกตุเม้า หมู่ 5 ตำบลวังจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
16 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านท่าตะคล้อ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
16 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านท่าตะคล้อ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
11 ก.พ. 64ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 ก.พ. 64ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 ก.พ. 64ซื้อโครงการสอนภาษาอังกฤษเข้มข้น (IEP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
8 ก.พ. 64ซื้อวัสดุการเกษตร รวม 5 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 ก.พ. 64ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ รวม 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างศาลาสำหรับเด็กนักเรียนรอรถบริเวณบ้านนายจิตต์ อยู่ศิลป์ชัย หมู่ 3 ตำบลวังจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
5 ก.พ. 64ซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
4 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างศาลาสำหรับเด็กนักเรียนรอรถบริเวณบ้านนายจิตต์ อยู่ศิลป์ชัย หมู่ 3 ตำบลวังจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
4 ก.พ. 64ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ คันหมายเลข 80-7776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา