ออนไลน์ 98 คน

เยี่ยมชม 85,302 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ก.ย. 63ประกาศใช้แผนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน ตามแนวนโยบายการป้องกันการทุจริต การป้องกันการร้องเรียนจาดภาคประชาชน แชร์  
10 ก.ค. 63โครงการอบรมความรู้โตไปไม่โกง แชร์  
17 มิ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องมาตรการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
17 มิ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องมาตรตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
10 มิ.ย. 63รายงานการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน (เม.ย.2562 - ก.ย.2562) แชร์  
10 มิ.ย. 63รายงานการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ต.ค.2561 - เม.ย. 2562) แชร์  
10 มิ.ย. 63คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน แชร์  
10 มิ.ย. 63รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แชร์  
10 มิ.ย. 63คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายต่อต้้านการทุจริตภาคประชาสังคม แชร์  
10 มิ.ย. 63คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุทำงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริตภาคประชาสังคม แชร์  
10 มิ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องช่องทางการประเมินของผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2563 แชร์  
10 มิ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องการบริหารงานด้วยความสุจริต แชร์  
10 มิ.ย. 62แบบรายงานการรับทรัพย์สิน แชร์  
10 มิ.ย. 62คำสั่งเรื่อบมาตรการส่งเสิรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
10 มิ.ย. 62คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
10 มิ.ย. 62โครงการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
1 พ.ย. 61ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
26 ต.ค. 61คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง แชร์  
12 ก.ค. 61แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2560-2564) แชร์  
2 พ.ค. 61ประกาศใช้แผนติดตามและประเมินผลแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบครึ่งปีแรก) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 22 รายการ
เปลี่ยนภาษา