ข้อมูลทั่วไป
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
      48 มาตรฐานบริการสาธารณะ
      สำนักงานทะเบียนพานิชย์
      วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลในระยะ ๓ ปี
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
         คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      คณะกรรมการชุมชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองการศึกษาฯ
         การดำเนินงานของเทศบาล
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
         ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แบบฟอร์มต่างๆ
      ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
      คู่มือสำหรับประชาชน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กองสวัสดิการสังคม
      กองวิชาการและแผนงาน
         กฏและระเบียบต่างๆ
      กฎหมายเทศบาล
      กฎหมายหลัก
      กฎหมายด้านการเงินการคลัง
      กฎหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฎหมายด้านอื่นๆ
         สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
         กองทุนหลักประกันสุขภาพ
      แบบการเสนอเขียนของบประมาณสนับสนุนของกองทุนเทศบาล
      บทความประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
      โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
      ระเบียบกองทุน
      รายชื่อคณะกรรมการกองทุน
      ภาพกิจกรรม
      ติดต่อกับกองทุน
       ร้องเรียน-ร้องทุกข์
        เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ] 
      

.......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ทำรายการเมื่อ: 27-มีค.-09at 12:24
เปิดเผยราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล.บริเวฯตลาดเทศบาลฯ ม.2 ต.โพธฺิ์   [ 6/7/2559 12:51:14 ]
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายนางสุกัญญา ม.5 ต.ไผ่ท่าโพ   [ 6/7/2559 12:49:31 ]
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายนางศิริ ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ   [ 6/7/2559 12:46:43 ]
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางพยุง หมู่ 4 ต.ไผ่ท่าโพ   [ 6/7/2559 12:43:43 ]
เปิดเผยราคากลางก่อสรางถนนคสล.สายนายพงศ์ จันทคาม ม.2 ต.วังจิก   [ 6/7/2559 12:42:33 ]
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางบัวหลวง ชูจิตร ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ   [ 6/7/2559 12:41:22 ]
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจิและบ้านไผ่ท่าโพ   [ 6/7/2559 12:40:17 ]
     
 

 

โทร: 056-689076  แฟกซ์:  056-689076  Email : admin@pptc.go.th
Copyright 2011.pptc.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.