ข้อมูลทั่วไป
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
      48 มาตรฐานบริการสาธารณะ
      วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลในระยะ ๓ ปี
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
         คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      คณะกรรมการชุมชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองการศึกษาฯ
         การดำเนินงานของเทศบาล
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
      แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
         ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
      แบบฟอร์มต่างๆ
      ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
      คู่มือสำหรับประชาชน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กองสวัสดิการสังคม
      กองวิชาการและแผนงาน
         กฏและระเบียบต่างๆ
      กฎหมายเทศบาล
      กฎหมายหลัก
      กฎหมายด้านการเงินการคลัง
      กฎหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฎหมายด้านอื่นๆ
         สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
         กองทุนหลักประกันสุขภาพ
      แบบการเสนอเขียนของบประมาณสนับสนุนของกองทุนเทศบาล
      บทความประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
      โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
      ระเบียบกองทุน
      รายชื่อคณะกรรมการกองทุน
      ภาพกิจกรรม
      ติดต่อกับกองทุน
       ร้องเรียน-ร้องทุกข์
        เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ] 
      

.......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ทำรายการเมื่อ: 27-มีค.-09at 12:24
เปิดเผยราคากลางวางท่อเมนประปา   [ 2/8/2560 16:09:01 ]
เปิดเผยราคากลางถนนพร้อมท่อสุรชัย-ฮวด จันจั่น   [ 2/8/2560 16:08:13 ]
เปิดเผยราคากลางต่อเติมห้องกินข้าว   [ 2/8/2560 16:06:14 ]
เปิดเผยราคาขุดเจาะบ่อบาดาล   [ 2/8/2560 16:04:51 ]
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียน   [ 2/8/2560 16:03:21 ]
ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี   [ 6/7/2560 9:38:59 ]
เผยแพร่ราคากลางปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียฯ   [ 28/3/2560 11:34:08 ]
     
 

 

โทร: 056-689076  แฟกซ์:  056-689076  Email : pptc.076@gmail.com
Copyright 2011.pptc.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.